குடியரசு .. .. ..?

இன்று குடியரசு தினமாம்இந்தப் படத்தின் உணர்ச்சியை படித்துப் பாருங்கள்.    அதன் பிறகும் இந்தியா ஒரு குடியரசு என்று யாரேனும் கூறினால், அவர்களுக்கு நாங்கள்  வேறு பெயர் வைத்துக் கொள்கிறோம்.