குடியரசு .. .. ..?

இன்று குடியரசு தினமாம்

இந்தப் படத்தின் உணர்ச்சியை படித்துப் பாருங்கள்.

 kudiyarasu

   அதன் பிறகும் இந்தியா ஒரு குடியரசு என்று யாரேனும் கூறினால், அவர்களுக்கு நாங்கள்  வேறு பெயர் வைத்துக் கொள்கிறோம்.

%d bloggers like this: